Reial decret llei 5/2012, de 5 de març, de mediació en assumptes civils i mercantils

 

Regula l'àmbit material i espacial de la norma, la seva aplicació als conflictes transfronterers, els efectes de la mediació sobre els terminis de prescripció i caducitat, així com les institucions de mediació.

Publicado por FAMASE el 02/04/2012 (CAT)


 En el títol I es regula l'àmbit material i espacial de la norma, la seva aplicació als conflictes transfronterers, els efectes de la mediació sobre els terminis de prescripció i caducitat, així com les institucions de mediació. Així, és destacable que queden expressament excloses de l’àmbit d’aplicació de la norma la mediació penal, la mediació amb les administracions públiques, la mediació laboral, i la mediació en matèria de consum, les quals s’han de regir per la seva normativa específica.El títol II enumera els principis informadors de la mediació, que són el principi de voluntarietat i lliure disposició, el d'imparcialitat, el de neutralitat i el de confidencialitat. A aquests principis s'afegeixen les regles o directrius que han de guiar l'actuació de les parts en la mediació, com són la bona fe i el respecte mutu, així com el seu deure de col·laboració i suport al mediador.El títol III conté l'estatut del mediador, amb la determinació, entre d’altres qüestions, de les condicions que han de reunir a fi d’exercir com a tals dels principis de la seva actuació. També conté previsions amb relació al cost de la mediació.El títol IV regula el procediment de mediació, el qual permet que siguin els subjectes implicats en la mediació els que determinin lliurement les seves fases fonamentals. La norma es limita a establir els requisits imprescindibles per donar validesa a l'acord que les parts puguin assolir, si bé parteix de la base que en alguns casos la mediació pot perseguir la millora de relacions, sense la intenció d'arribar a un acord de contingut concret.El títol V estableix el procediment d'execució dels acords, el qual s’ajusta a les previsions que ja existeixen en el dret espanyol. Cal destacar que no s’estableixen diferències amb el règim d'execució dels acords de mediació transfronterers el compliment dels quals s'hagi de produir en un altre Estat.Finalment, escau comentar que aquest Reial decret llei modifica, entre d’altres, les següents normes:-Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil.-Llei 34/2006, de 30 d’octubre, sobre l’accés a les professions d’advocat i procurador dels tribunals.Publicat : http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridicPOts descarregar a la nostra llibreria el text integre del Reial Decret 5/2012
 

>> Ver todas las noticias